• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

HA

งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลไชยปราการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุข และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

บทบาทหน้าที่

1. กำหนดทิศทาง แนวทาง นโยบาย และแผนปฏิบัติการของระบบคุณภาพของโรงพยาบาล
2. สนับสนุนให้เกิดทีมพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับระบบงาน และระดับโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาล เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ระบบงาน และโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงานและมุ่งสร้างกิจกรรมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน
5. ประสานและบูรณาการกิจกรรมคุณภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน
6. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพและเกิดการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
7. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

การผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

การพัฒนาบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก วันที่รับรอง: 23 พฤศจิกายน 2547 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 22 พฤศจิกายน 2548
การพัฒนาบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก วันที่รับรอง: 27 กุมภาพันธ์ 2549 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 26 กุมภาพันธ์ 2550
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1 วันที่รับรอง: 19 พฤษภาคม 2553 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 18 พฤษภาคม 2554
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 วันที่รับรอง: 30 มิถุนายน 2554 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 29 มิถุนายน 2555
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 3 วันที่รับรอง: 2 ตุลาคม 2555 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 1 ตุลาคม 2556
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 4 วันที่รับรอง: 27 กันยายน 2556 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 26 กันยายน 2557
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 5 วันที่รับรอง: 27 กันยายน 2557 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 26 กันยายน 2558
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 6 วันที่รับรอง: 18 สิงหาคม 2558 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 17 สิงหาคม 2559
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 7 วันที่รับรอง: 5 สิงหาคม 2559 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 4 สิงหาคม 2560
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก วันที่รับรอง: 24 มกราคม 2560 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 23 มกราคม 2562
ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1 วันที่รับรอง: 23 กรกฎาคม 2562 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 22 กรกฎาคม 2565
ได้รับการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 วันที่รับรอง: 23 กรกฎาคม 2565 วันที่สิ้นสุดการรับรอง: 22 กรกฎาคม 2568

เอกสารพัฒนาคุณภาพ

มาตราฐาน

1.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5
2.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการออกแบบระบบงานด้วยมิติจิตวิญญาณ
3.มาตรฐานระบบเครือข่าย
มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ
4.มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
5.มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 1
มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ฉบับที่ 2
6.12 กิจกรรมทบทวน สำหรับโรงพยาบาลใช้การประเมินตนเอง

คลังความรู้

หนังสือการพัฒนาคุณภาพ
คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 1 (SPA Part I)
คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 2 (SPA Part II)
คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ตอนที่ 3 (SPA Part III)

เครื่องมือการรับรอง HA มาตรฐานฉบับที่ 5

หนังสือแสดงความจำนง
Hospital Profile 2022
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2022
Template of Quality Report for CLT
Medical record form
แบบประเมินตนเองด้านโครงสร้าง ENV

Template นำเสนอ

Template นำเสนอติดตามความก้าวหน้า1ปี รพ.ไชยปราการ #1 DOWNLOAD