• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

นโยบายและยุทธศาตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580  CLICK

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580)   CLICK

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   CLICK

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570   CLICK

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) CLICK

E-book แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข CLICK
E-book แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข CLICK

E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLICK
แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLICK
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLICK

 E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CLICK
แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CLICK
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CLICK

 E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 CLICK ปรับปรุงครั้งที่1 Click
แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 CLICK ปรับปรุงครั้งที่1 Click
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 CLICK

 CLICK
เล่ม KPI Template สสจ.ชม ประจำปีงบประมาณ 2566 CLICKCLICK
CLICK CLICK

67.1.MOIT2-บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ