แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) CLICK

     E-book แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข CLICK

     E-book แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข CLICK

E-book แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 CLICK

แผนพับ แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 CLICK

E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  CLICK

E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง CLICK

แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 CLICK

E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLICK

แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 CLICK

E-book แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CLICK

แผนพับ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CLICK

CLICK
เล่ม KPI Template สสจ.ชม ประจำปีงบประมาณ 2566 CLICK

CLICK

CLICK