• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

คลังความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558
กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พ.ศ-พ.ศ.-2562
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

67.1.MOIT2-บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ