• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)

หมวดที่ 1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565-2568

หมวดที่ 2 การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management System)
การจัดการความเสี่ยง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565
การจัดการความเสี่ยง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566

หมวดที่ 3 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management)
นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฉบับที่ 1
นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฉบับที่ 2
ประกาศระเบียบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 1
ประกาศระเบียบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 2
ประกาศระเบียบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 3
ประกาศระเบียบปฏิบัติการลงทะเบียนและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
ประกาศระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบ MOPH PHR รายละเอียด
ประกาศระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ส่งข้อมูลผู้ป่วย คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รายละเอียด
Infographic ระเบียบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
Infographic ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ส่งข้อมูลผู้ป่วย
การประชาสัมพันธ์ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
แผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รายละเอียด

หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Desk Service Level Agreement)
ประกาศมาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
Infographic มาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการจัดทำมาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ์มาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวปฏิบัติในการบันทึกอุบัติการณ์ด้านสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลมาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์ด้านสารสนเทศ ปี 2565
การวิเคราะห์ข้อมูลมาตราฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566
การวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์ด้านสารสนเทศ ปี 2566
การบันทึกกิจกรรมประจำวัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์กิจกรรมประจำวัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565

หมวดที่ 5 ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและคุณภาพรหัส ICD (Clinical Data Quality Control)

หมวดที่ 6 การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรม (ประเมินเฉพาะโรงพยาบาลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง) (Software Development Quality Control)

หมวดที่ 7 การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Capacity Management)
แผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลด้านสารสนเทศ