• 0 5387 0444
  • 131 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ CHAIPRAKAN HOSPITAL

คำสั่งโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง