ข่าวประชาสัมพันธ์

1.กิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกตามเกณฑ์จริยธรรม กิจรรมที่1 กิจกรรมที่2 กิจกรรมที่ 3
2.ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) รายละเอียด
3.ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณสูงหรือตำผิดปกติ รายละเอียด
4.หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล รายละเอียด
5.รายงานสัดส่วนจำนวนรายการยา ED ในบัญชียาของโรงพยาบาล รายละเอียด
6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รายละเอียด
7.วาระการประชุมเรื่องการคัดเลือกรายการยา รายละเอียด