ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 2565

1.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนตุลาคม 2564 คลิ๊ก
2. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
3.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนธันวาคม 2564 คลิ๊ก
4.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนมกราคม 2565 คลิ๊ก
5.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิ๊ก
6.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนมีนาคม 2565 คลิ๊ก
7.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนเมษายน 2565 คลิ๊ก
8.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 คลิ๊ก
9.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 คลิ๊ก
10. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนกรกฏาคม 2565 คลิ๊ก
11.รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 คลิ๊ก
12. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนกันยายน 2565 คลิ๊ก