ปีงบประมาณ 2565

1.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 คลิ๊ก
2.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
3.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 ณ วันที่10/12/64 คลิ๊ก
4.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 คลิ๊ก
5.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 คลิ๊ก
6.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คลิ๊ก
7.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 คลิ๊ก คลิ๊ก
8.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 คลิ๊ก
9.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2565 คลิ๊ก
10.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 คลิ๊ก
11.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 คลิ๊ก
12.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2565 คลิ๊ก
13.รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565 (9 ก.ย. 65) คลิ๊ก
14. รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2565 (6 ต.ค. 65) คลิ๊ก