ปีงบประมาณ 2563

1.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562

2.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562

3.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562

4.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563

5.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

6.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563

7.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563

8.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563

9.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2563

10.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563

11.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563

12.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563