ปีงบประมาณ 2562

1.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.2561

2.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 61

3.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.61 (ใบปะหน้า)

4.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62   (ใบปะหน้า)

5.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.62

6.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.62

7.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย.62 (ใบปะหน้า)

8.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.62(ใบปะหน้า)

9.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62

10.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562

11.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 62

12.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562