ปีงบประมาณ 2561

1.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

2.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

3.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

4.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

5.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

6.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

7.แพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

8.แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561

9.รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม2561

10.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

11.ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม61

12.ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561