ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

1.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62

2.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2562

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ค.62

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคในรอบเดือน ส.ค.2562 บันทึกข้อความ  ประกาศผู้ชนะ1 ประกาศผู้ชนะ2 ประกาศผู้ชนะ3 ประกาศผู้ชนะ4

5.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ส.ค.2562 ประกาศ ใบสั่งซื้อ1 ใบสั่งซื้อ2 ใบสั่งซื้อ3 ใบสั้่งซื้อ4

6.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ย.2562

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ย.62

8.ข้อมูล่ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ- สั่งจ้าง ชุดที่ 1ใบสั่งซื้อ- สั่งจ้าง ชุดที่ 2ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 3ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 4ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 5 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือน พ.ย 2562 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือน พ.ย ชุดที่ 1 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ย ชุดที่ 2 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ยชุดที่ 3 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ย ชุดที่ 4

9.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน ธันวาคม 62

10.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน มกราคม 63

11.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 63

12.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน เมษายน 63

13.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน พฤษภาคม 63

14.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน มิถุนายน 63

15.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน กรกฎาคม 63

16.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

17.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน กันยายน 2563