ITA-2564

ปีงบประมาณ 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 

           1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

           2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน คลิ๊ก

           3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

           4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊ก

          5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

          6.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ๊ก

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ คลิ๊ก

          1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิ๊ก

          1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  คลิ๊ก

          1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก

          1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิ๊ก

          1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Facebook  Website

          1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน คลิ๊ก

          1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊ก

          1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิ๊ก

          1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิ๊ก

          1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิ๊ก

          1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คลิ๊ก

          1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คลิ๊ก

          1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน คลิ๊ก

          1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) คลิ๊ก

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิ๊ก

 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก

 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ คลิ๊ก

 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ๊ก

 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

           9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) คลิ๊ก

          9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี คลิ๊ก

          9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง คลิ๊ก

          9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

          9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ๊ก

11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563คลิ๊ก

 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

EB4 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

           1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

           1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณคลิ๊ก

           1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คลิ๊ก

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศคลิ๊ก

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

          1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITASคลิ๊ก

 

 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก คลิ๊ก

          2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564คลิ๊ก คลิิ๊ก

              – รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 คลิ๊ก
              – รายงานผลการดำเนินการตามแผนงบดำเนินการ เดือน ตุลาคม 2563 คลิ๊ก
              – รายงานผลการดำเนินการตามแผนงบดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2563 คลิ๊ก
              – รายงานผลการดำเนินการตามแผนงบดำเนินการ เดือน ธันวาคม 2563 คลิ๊ก

 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคลิ๊ก

          3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

          3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 – ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  คลิ๊กคลิ๊ก

           – ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564คลิ๊ก   คลิ๊ก

          – ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 คลิ๊ก  คลิ๊ก

          – ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 คลิ๊ก

คลิ๊ก

          3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก คลิ๊ก

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

      2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

            – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563คลิ๊ก

            – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563คลิ๊ก

            – ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563คลิ๊ก

      2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้

            – ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564คลิ๊ก

      2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้

           – ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564คลิ๊ก

      2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้

          – ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564คลิ๊ก

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคลิ๊ก

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรื่อสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิ๊ก

     6.2 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก

     6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผ่ยแพร่ในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) คลิ๊ก

     6.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก 

  EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ๊ก

   EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 

      8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

    8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

   หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

             – ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563-กันยายน 2563)  คลิ๊ก

             – ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) คลิ๊ก

   8.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS คลิ๊ก

    EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

         9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ทำผิดวินัย ปรากฏอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

              9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิ๊ก

              9.1.2 โครงการ คลิ๊ก

         9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสิรมสร้างแลพพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทังการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย คลิ๊ก

         9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้การทำผิดวินัยปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

         9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย คลิ๊ก

         9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม คลิ๊ก

         9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฟะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) คลิ๊ก

         9.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

     EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

     10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

     10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

     10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

     รอบ 6 เดือน คลิ๊ก

     รอบ 12 เดือน คลิ๊ก

     10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน คลิ๊ก

      EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

      11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

      11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

      ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) คลิ๊ก

      ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) คลิ๊ก

      11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

      ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) คลิ๊ก

      ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) คลิ๊ก

      11.4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

       EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน 

       12.1 หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

       1.2 โครงการ / กิจกรรม คลิ๊ก

       12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ คลิ๊ก

       12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ คลิ๊ก

       12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ คลิ๊ก

       12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน คลิ๊ก

       12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

        EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

                  13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                  13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 

                        13.2.1  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ คลิ๊ก

                        13.2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คลิ๊ก

                         13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

                         13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค คลิ๊ก

                         13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

                         13.2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก

                         13.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล คลิ๊ก             

                  13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน คลิ๊ก 

                  13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน คลิ๊ก  คลิ๊ก

                  13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                  13.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

         

         EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

                   14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกากับติดตาม คลิ๊ก

                   14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกากับติดตาม คลิ๊ก

                   14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ คลิ๊ก

                   14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

          EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

          15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

          15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ    คลิ๊ก

          15.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ คลิ๊ก

          15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตาม คลิ๊ก

          15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก 

           EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

               16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิ๊ก

               16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  คลิ๊ก

               16.3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนมีนาคม 64)  คลิ๊ก

               16.4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  คลิ๊ก

           EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

                17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขอนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

                17.3 เผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี

                     17.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน คลิ๊ก

                     17.3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

                17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                17.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

            EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

                 18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                      18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

                           – รอบ 6 เดือน – มีนาคม 2546 คลิ๊ก

                           – รอบ 12 เดือน – กันยายน 2564 คลิ๊ก

                      18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                      18.1.3 แบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                 18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                       18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตาม ข้อกำหนดของคู่มือการขัยเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือฯ ทุกประมาณ

                           -แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

                                – รอบ 6 เดือน – 16 มีนาคม 2564 คลิ๊ก

                                – รอบ 12 เดือน – 15 กันยายน 2564 คลิ๊ก

                           -แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม 

                                – รอบ 6 เดือน – 16 มีนาคม 2564 คลิ๊ก 

                                – รอบ 12 เดือน – 15 กันยายน 2564 คลิ๊ก

                           18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                           18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                 18.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

             EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                  19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน คลิ๊ก

                   19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   19.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

             EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

                   20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิ๊ก

                   20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คลิ๊ก

                   20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน คลิ๊ก           

                   20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนว การปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คลิ๊ก  คลิ๊ก

                    20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                    20.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

              EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                  21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                         21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิ๊ก

                         21.1.2 โครงการ คลิ๊ก

                   21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน คลิ๊ก

                   21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน คลิ๊ก

                   21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม คลิ๊ก

                   21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                   21.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

               EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

                    22.1 หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

                         22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ คลิ๊ก

                         22.1.2 โครงการ คลิ๊ก 

                    22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” คลิ๊ก

                    22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต” หรือโมเดล STONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิดพอเพียง” ไผเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น คลิ๊ก

                    22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้านทุจริต”คลิ๊ก 

                    22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม คลิ๊ก

                    22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                    22.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

               EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …” 

                    23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม “STRONG” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจนและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิ๊ก

                    23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG… คลิ๊ก

                    23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG… คลิ๊ก

                    23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG… ที่มีความต่อเนื่อง คลิ๊ก

                    23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

                    23.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

               EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

               24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) คลิ๊ก

               24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน คลิ๊ก 

               24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน คลิ๊ก

               24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน คลิ๊ก

               24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4