หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

เบอร์หลัก 053-870444

เบอร์แฟกซ์ 053-457027

งานการแพทย์/ห้องตรวจแพทย์

 • 101 ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • 110 งานการพยาบาลนอก OPD
 • 101 ห้องตรวจ 3
 • 112 ห้องตรวจ 2
 • 113 ห้องตรวจ 1
 • 615 ห้องตรวจ 4
 • 614 จุดคัดกรอง
 • 605 ห้องพักรับรองแพทย์

 • 107 งานการพยาบาลฉุกเฉินฉุกเฉินและนิติเวช ER
 • 302 ห้องรับรองเจ้าหน้าที่ ER
 • 118 งานการพยาบาลผู้คลอด LR
 • 108 ศูนย์เปล

 • 300 งานการพยาบาลผู้ป่วยในใน IPD
 • 613 IC วอร์ด (พิเศษ4)

 • 114 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 • 115 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 • 504 หัวหน้ากลุ่มเภสัชฯ

 • 603 ห้องเก็บเงิน (ห้องยา)

กลุ่มงานการพยาบาล

 • 201   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
 • 202   งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD/ ห้องประชุมทิพย์ธารา
 • 204   ห้องธุรการกลุ่มงานการพยาบาล
 • 403   หน่วยจ่ายกลาง
 • 402   กลุ่มงานโภชนาการ/โรงครัว
 • 303    งานพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ IC

 • 203   กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • 104   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 102   งานการเงิน
 • 610   งานบัญชี/เลขาแพทย์
 • 103   งานธุรการ
 • 105   งานพัสดุ
 • 601   หัวหน้างานพัสดุ
 • 401   งานยานพาหนะ
 • 402   งานซ่อมบำรุง
 • 407   งานภูมิทัศน์
 • 505   ป้อมยาม (หน้ารพ.)
 • 604   ป้อมยาม (หลังป้อม)

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 • 205 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม (ห้องคลินิก)
 • 206 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม (ห้องทำงาน)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

 • 119 งานประกันสุขภาพ
 • 109 งานเวชระเบียน/ห้องบัตร
 • 501 งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ IT

 • 116 งานเอ็กเรย์

 • 117 กลุ่มงานทันตกรรม

 • 404 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 • 503 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • 303 อาคารผู้สูงอายุ

 • 607 ห้องประชุมดอยเวียง

 • 502 ห้อง HA

 • 506 ร้านค้าสวัสดิการ

 • 602 พนักงานทำความสะอาด