ITA

ปีงบประมาณ 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

          EB1.1การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี62

          EB1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

          EB1-3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          EB2-1 ขออนุมัติลงนามประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

          EB2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

                    1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  ตุลาคม 2562

                    2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  พฤศจิกายน 2562

                    3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  ธันวาคม 2562

                    4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  มกราคม 2563

                    5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  กุมภาพันธ์ 2563

                    6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  มีนาคม 2563

                    7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  เมษายน 2563

                    8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  พฤษภาคม 2563

                    9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  มิถุนายน 2563

                   10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน  กรกฏาคม 2563

          EB2-3.3.3.1-2.3.3.3.5 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัตงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

          EB2ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท

          EB2ส่วนที่3หลักฐานชุดใบสำคัญจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท

          EB2ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท (ไตรมาส3)

           EB2ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (ไตรมาส3)

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          EB3.1หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายฯไตรมาสที่3 

          EB3 ข้อ 1 หลักฐานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายฯไตรมาศที่ 4 วงเงิน 5000

          EB3 ข้อ 2 หลักฐานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายฯไตรมาศที่ 4 วงเงิน สูงสุด

          EB3 แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัตพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง ปีงบประมาณ 2566 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

          1 ขออนุญาตแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในระอบเดือน ตุลาคม 2562

          2.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562

          3ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562

          4 ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563

          5.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

          6.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563

          7.ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563

          8รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

          9.รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

          10.รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน กรกฏาคม 2563

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

          EB 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

          EB 5.2 โครงการแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

          EB 5.3 รายงานวาระการประชุม

          EB 5.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

          EB 5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปรากฏเผยแพร่บนเวปของหน่วยงาน

          EB 5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          EB 5.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน + PrintScreen

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

          EB 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          EB 6.2 โครงการแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

          EB 6.3 รายงานวาระการประชุม

          EB 6.4 แผนงานโครงการ ตามภารกิจที่เลือก

          EB 6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม

          EB 6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปรากฏเผยแพร่บนเวปของหน่วยงาน

          EB 6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          EB 6.8 Link แสดงหลักฐาน จากเวปไซด์ ของหน่วยงาน+Print Screen

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

          EB 7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          EB 7.2 โครงการแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

          EB 7.3 รายงานวาระการประชุม

          EB 7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

          EB 7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบปรากฏเผยแพร่บนเวปของหน่วยงาน

          EB 7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          EB 7.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน + PrintScreen

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB 8.1 บันทึกข้อความลงนาม คำสั่ง

          EB 8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ

          EB 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          EB 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินและสรุปปัญหา อุปสรรค

          EB 8.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

          EB 8.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

          EB 9.1.1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 9.1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

          EB 9.1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

          EB 9.1.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฏกระทรวง)

          EB 9.1.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

          EB 9.1.1.6 ยุทธศาสตร์ประเทศ

          EB 9.1.1.7 พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม

          EB 9.1.1.8 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

          EB 9.1.1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

          EB 9.1.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุข

          EB 9.1.1.11 จรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

          EB 9.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์

          EB 9.1.3 แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          EB 9.1.4 แบบการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

          EB 9.1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          EB 9.1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          EB 9.1.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

          EB 9.1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          EB 9.1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

          EB 9.1.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

          EB 9.1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

          EB 9.1.8 มาตรฐาน หรื่อคู่มือการปฏิบัติงาน

          EB 9.1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

          EB 9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB 9.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

          EB 10.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

          EB 10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          EB 10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          EB 10.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่หน่วยงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

          EB 11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

          EB 11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

          EB 11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          EB 11.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          EB 12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

          EB 12.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานประกอบด้วย

                       -ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

                       -การใช้จ่ายงบประมาณ

          EB 12.2 รอบที่1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 ก.พ. 63

          EB 12.2 รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 ส.ค. 63

          EB 12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          EB 12.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์หน่วยงาน

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          EB-13-หน่วยงานมีมาตรการ-กลไกการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิด เผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

           EB 14-1 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก โรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563รอบที่1

           EB14-2 ประกาศรายชื่อช้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

           EB14-3 ภาพถ่ายประกอบ รายกงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

           EB16-1แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำโรงพยาบาลไชยปราการ

           EB16-2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณียฯ

           EB16-3 คู่มือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรยนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           EB16-4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการเรื่องร้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลไชยปราการ

           EB16-7 รายงานผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                       EB16-7 รายงานผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ 2

           EB16-8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

          EB-17-1 ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 17-2 การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.2563

          EB 17-3 แจ้งเวียน กำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

          EB 17.4 รายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ

                         EB 17.4 รายงานผลการกำกับติดตาม ตามประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ รอบที่ 2

          EB 17.5 เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561โรงพยาบาลไชยปราการ

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

          EB 18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

          EB 18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

          EB 18.3 มีลักษณะ เป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน

          EB 18.4 บันทึกข้อความ รับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม

          EB 18.5 รายงานผลการดำเนินงาน

          EB 18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

          EB 18.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

          EB 19 ข้อ 1 การร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

          EB 19 ข้อ 2 การรวมกลุ่มและวัตถุประสงค์ของทีม

          EB 19 ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

          EB 19 ข้อ 4.1 รายงานการดำเนินงาน

          EB 19 ข้อ 4.2 สรุปการดำเนินาน

          EB 19 ข้อ 4.3 ภาพประกอบการประชุม

          EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่การรวมกลุ่ม

          EB 19.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          EB 20-1ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

          EB20-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบิรหารโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 20-3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุุจริตโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 20-4 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเซ็บไซต์โรงพยาบาลไชยปรากา

          EB 20-5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

EB 21 หน่วยงานมีการ จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

          EB 21-1 ขออนุญาตลงนามประกาศว่าด้วยมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 21-2 คู่มือ กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB21-3 มาตราการ กลไก และการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลไชยปราการ 

          EB21-4 รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลไชยปรการรอบที่ 1.

                      EB21-4 รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลไชยปรการรอบที่ 2

          EB21-5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

           EB-22-1 ขออนุมัติจัดโครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลไชยปราการประจำปี 2563

           EB-22-2 ลงลายมือชื่อการประชุม

           EB22-3 ภาพถ่ายการประชุมเจ้าหน้าที่

           EB22.4 รายงานผลการจัดประชุมโรครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

           EB22.5 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาย พ.ศ.2561

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          EB23 ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยกรรม ประจำปีงบประมณ 2563 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ

                   EB23 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          EB24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

          EB24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

          EB24-2 รายการผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563

          EB24-2 รายการผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            EB 25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

            EB 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

            EB 25.3.1 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ครั้งที่ 1

            EB 25.3.2 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ครั้งที่ 2

            EB 25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

            EB 25.5.1 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ณ เดือนมีนาคม 63

            EB 25.5.2 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ณ เดือนสิงหาคม 63

            EB 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

            EB 25.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

          บันทึกข้อความ EB 26

          EB 26 ข้อ 1 ประเภทของงานบริการ กระบวนการ การให้บริการ

          EB 26 ข้อ 2 ภาพประกอบ

          EB 26 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

          EB 26.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

*********************************************************************************************************************

ปีงบประมาณ 2562

1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2.ขออนุมัติมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3.ขออนุมัติเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตรมพันธกิจของโรงพยาบาลไชยปราการ อย่างมีธรรมภิบาล

4.ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลไชยปราการ

5.ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินงานตามภาระกิจหลัก

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 สรุปปัญหาและอุปสรรคงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 8 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB9 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฏกระทรวง)1.4

EB9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 มาตรฐานงานที่สำคัญ 10 หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ปีที่ผ่านมา)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB-12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

EB13.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB 14 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ 2562

EB14.2 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB14.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB15.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB16.9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

EB16.รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 2(1ต.ค.61-31 ก.ค.62)

EB17.5.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 21 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อนปี 2562 (รอบที่ 2  1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค.62)

EB21.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.ไชยปราการ

EB21.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB22.1.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB23.3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25.2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26.2 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลไชยปราการ

ผลประเมิน ITA ปี 62 ไตรมาส 3 EB 5 6 7 จังหวัดเชียงใหม่

EB19 ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารความโปร่งใสโรงพยาบาลไชยปราการ