ปีงบประมาณ 2563

EB1.1-1.31การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี62

EB2.1.1-2.1.2 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกล16122562_0000

EB2.3.2ผลการดำเนินการ

EB2.3เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ16122562_0000

EB3.1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63

EB3-ภาพถ่ายหน้าจอระบบจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า-5000-บาท

EB22.1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี6316122562_0000

EB22.2.1รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส16122562_0000

*********************************************************************************************************************

ปีงบประมาณ 2562

1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2.ขออนุมัติมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3.ขออนุมัติเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตรมพันธกิจของโรงพยาบาลไชยปราการ อย่างมีธรรมภิบาล

4.ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลไชยปราการ

5.ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินงานตามภาระกิจหลัก

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 สรุปปัญหาและอุปสรรคงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 8 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB9 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฏกระทรวง)1.4

EB9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 มาตรฐานงานที่สำคัญ 10 หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ปีที่ผ่านมา)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB-12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

EB13.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB 14 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ 2562

EB14.2 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB14.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB15.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB16.9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

EB16.รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 2(1ต.ค.61-31 ก.ค.62)

EB17.5.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 21 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อนปี 2562 (รอบที่ 2  1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค.62)

EB21.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.ไชยปราการ

EB21.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB22.1.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB23.3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25.2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26.2 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลไชยปราการ

ผลประเมิน ITA ปี 62 ไตรมาส 3 EB 5 6 7 จังหวัดเชียงใหม่

EB19 ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารความโปร่งใสโรงพยาบาลไชยปราการ