1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2.ขออนุมัติเผยแพร่ ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

3.ขออนุมัติมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

4.ขออนุมัติเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตรมพันธกิจของโรงพยาบาลไชยปราการ อย่างมีธรรมภิบาล

5.ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลไชยปราการ

6.ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB13.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB14.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB15.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB16.9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB17.5.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB20.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB21.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB22.1.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB23.3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561