ปีงบประมาณ 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

          EB1.1-1.31การวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี62
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนที่1

          EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนที่2

          EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนที่3

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          EB3.1.1หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายฯไตรมาสที่2

          EB3.1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63

          EB3-ภาพถ่ายหน้าจอระบบจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า-5000-บาท

          EB3 หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาศ2)

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

          EB 5 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

          EB 5.1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB5.2.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

          EB5.3.วาระการประชุม

          EB5.4.ภาพถ่ายการประชุม

          EB5.5.บันทึกข้อความ

          EB5.6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

          EB5.7.Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์ของหน่วยงาน ITA รพ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

          EB6.2.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

          EB6.3.วาระการประชุม 10 ม.ค.63(2)

          EB6.4.รูป การประชุมคณะกรรมการสุขภาพโรงพยาบาล

          EB6.5.บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่

          EB6.6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

          EB6.7.Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์ของหน่วยงาน ITA รพ

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

          EB8 ข้อ 2 คำสั่งในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

          EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของรพ.ไชยปราการ

          EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของรพ.ไชยปราการ

          EB8 ข้อ 4 สรุปปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูล

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.1 ผู้บริหารโรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 1

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฏกระทรวง)

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุข

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct )

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 3 แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 7.1 แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อประจำปี่ที่ผ่านมา11

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 7.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( แบบสขร 1 )

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 8 มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน

          EB 9 ข้อ 1 ข้อ 9 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

          EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

          EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

          EB 10 ข้อ 2.1อนุมัติแผนครงการ

          EB 10 ข้อ 2.2 แผนงานโครงการงบประมาณ

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่หน่วยงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

          EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความ

          สรุปแผนประเมินราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความการกำกับติดตามแผนโครงการ

          EB 12 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ลงเว็บ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          EB-13-หน่วยงานมีมาตรการ-กลไกการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิด เผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

          EB 14 รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

          EB-16-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ-กลไกฯ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

          EB-17หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

          EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติ

          EB 18 ข้อ 2 แผนปฏิบิตราชการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

          EB 18 ข้อ 3 ภาพประกอบการดำเนินการประชุม

          EB 18 ข้อ 4บันทึกข้อความรายงานการดำเนินงาน

          EB 18 ข้อ 5 สรุปผลการดำเนินงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

          EB 19 ข้อ 1 การร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

          EB 19 ข้อ 2 การรวมกลุ่มและวัตถุประสงค์ของทีม

          EB 19 ข้อ 3 ภาพประชุมการแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงความโปร่งใส

          EB 19 ข้อ 4.1 รายงานการดำเนินงาน

          EB 19 ข้อ 4.2 สรุปการดำเนินงาน

          EB 19 ข้อ 4.3 ภาพประกอบการประชุม

          EB 19 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่การรวมกลุ่ม

          EB 19 ข้อ 5.2 แบบฟอร์มรางานการดำเนินงานของกลุ่ม

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

          EB 20รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรอบที่-1

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

          EB 21 ข้อที่ 1.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

           EB-22 หน่วยงานมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

          EB24หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          บันทึกข้อความ EB 25

          แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ EB 25

          EB 25 ข้อ 1 ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน

          EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไชยปราการ

          EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร

          EB 25 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียน

          EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความสรุปรางานผลการดำเนินงานปฏิบัติงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

          บันทึกข้อความ EB 26

          แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ EB 26

          EB 26 ข้อ 1 ประเภทของงานบริการ กระบวนการ การให้บริการ

          EB 26 ข้อ 2 ภาพประกอบ

*********************************************************************************************************************

ปีงบประมาณ 2562

1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

2.ขออนุมัติมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3.ขออนุมัติเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตรมพันธกิจของโรงพยาบาลไชยปราการ อย่างมีธรรมภิบาล

4.ขออนุมัติเผยแพร่ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลไชยปราการ

5.ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62)

EB 5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาดำเนินงานตามภาระกิจหลัก

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 สรุปปัญหาและอุปสรรคงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EB 8 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB9 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฏกระทรวง)1.4

EB9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 มาตรฐานงานที่สำคัญ 10 หน่วยงานโรงพยาบาลไชยปราการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ปีที่ผ่านมา)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB-12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

EB13.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB 14 ขออนุมัติเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ 2562

EB14.2 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลไชยปราการ ปีงบประมาณ 2562

EB14.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB15.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB16.9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

EB16.รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 2(1ต.ค.61-31 ก.ค.62)

EB17.5.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 21 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อนปี 2562 (รอบที่ 2  1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค.62)

EB21.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.ไชยปราการ

EB21.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB22.1.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB23.3.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25.2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26.2 ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลไชยปราการ

ผลประเมิน ITA ปี 62 ไตรมาส 3 EB 5 6 7 จังหวัดเชียงใหม่

EB19 ภาพประกอบ การประชุมคณะกรรมการบริหารความโปร่งใสโรงพยาบาลไชยปราการ