ขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไชด์ของหน่วยงาน

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตภาครัฐ

ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม

ประกาศเจตนารมย์

มาตรการป้องกันการทุจริต

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและขอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน-ก.พ.

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซด์

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์โรงพยาบาลไชยปราการ เรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายงานผลกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส

เผยแพร่สรุปผลการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไชด์

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการละเวันการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาล

อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล กฏกระทรวงสาธารณสุข

รายงานข้อร้องเรียนการจัดจ้าง การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลไชยปราการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ขออนุญาติเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนบนเว็บไชด์โรงพยาบาล

รายงานผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซด์

ระบบจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านพฤติกรรมบริการ

ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลกิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส