แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) CLICK

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 CLICK

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 CLICK

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลไชยปราการ 2560-2564 CLICK

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลไชยปราการ 2565-2569 CLICK