เบอร์โทรภายใน

เบอร์หลัก 053-870444

เบอร์หลัก 053-870586

 

เบอร์ Fax  053-457027

สายตรงงานประกันสุขภาพ                     053-870077

สายตรงงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ER              053-871001

สายตรงงานผู้ป่วยใน ward                     053-870559

สายตรงเวชปฏิบัติฯ                              053-870447

สายตรงฝ่ายชันสูตร                              053-870062

1-บริหาร OPD
111  ห้องผู้ตรวจ

102 ฝ่ายบริหาร (การเงิน)

103  ฝ่ายบริหาร (ธุรการ/บัญชี)
104  หัวหน้าฝ่ายบริหาร

105 ฝ่ายบริหาร (พัสดุ)

106 ประชาสัมพันธ์ (33)
107 ER

108 ศูนย์เปล

109 ห้องบัตร
110 OPD

111 ห้องผอ

112 ห้องตรวจ 2
113 ห้องตรวจ 3

114 ห้อง lab

115 ห้องยา
116 ห้อง x-ray

117 ห้องฟัน

118 ห้องคลอด

119 งานประกันสุขภาพ

2.ฝ่ายการ/เวชปฏิบัติฯ

201 กลุ่มการพยาบาล,ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

202 ห้องประชุมทิพย์ธารา

203 ห้อง Home Health Care
204 คลินิกพักใจ

205 ฝ่ายเวช ฯ 1

206 ฝ่ายเวช ฯ 2

3.ตึกผู้ป่วยใน

300 ห้องทำงานผู้ป่วยใน

301 ห้องพิเศษ 1

302  ห้องพิเศษ 2
303 ห้องพิเศษ 4

305 ห้องพิเศษ 5

306  ห้องแยกโรค

401   ศูนย์ยานพาหนะ

402   ศูนย์ช่าง

403   ซัพพลาย
404    กายภาพบำบัด

405   โรงครัว

406   ซักฟอก
407  ซ่อมบำรุงและงานก่อนสร้าง

5

501 งาน IT

502 งานประชาสัมพันธ์

503 นวดแผนไทย
504 ห้องทำงาน ภก.ภานุ

505 ศูนย์รักษาความปลอดภัย

506 อาคารผู้สูงอายุ