2.แบบรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พ.ย.60