ทิศทางขององค์กร

ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลไชยปราการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพด้านบริการ มุ่งส่งเสริมสุขภาพชุมชน

พันธกิจ

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิตามมาตรฐาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนเข้าถึงบริการครอบคลุม 4 มิติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

C: Costumers focus คือ เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

P: Public Mind คือ จิตอาสา

K: Knowledge คือ พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

วัตถุประสงค์

 • มีมาตรฐานของการดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ มีการดูแลภาวะสุขภาพ ตนเอง มีความปลอดภัย และบุคลากรผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ
 • มีมาตรฐานด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากร

 • มีมาตรฐานของกระบวนการภายในองค์กรด้านผลการนำ ด้านระบบงานและบริการที่

สำคัญ ดังนี้

๓.๑ มีมาตรฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการทรัพยากร และการประเมินผล

๓.๒ มีมาตรฐานของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้านคลินิก ด้านพัฒนากิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย และด้านเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน

๓.๓ มีมาตรฐานของการพัฒนาระบบบริการ ด้านบริการที่เป็นเลิศ ด้านการตลาดเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ และจิตอาสา

๔. มีมาตรฐานด้านการเงิน

คำอธิบาย ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลไชยปราการ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐาน อิงจากวิสัยทัศน์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางสาธารณสุข อิงจากวิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พันธกิจ

. โรงพยาบาลไชยปราการมี มาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อิงจากหลักการของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

. โรงพยาบาลไชยปราการมีค่านิยมและแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพ มากำกับ ในด้านของ ทิศทางนำ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ การพัฒนา และการเรียนรู้ อิงจากหลักการของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ปรับใช้หลักการ “องค์ประกอบของ Hospital Accreditation” ร่วมกับบริบทของหน่วยงาน เป็นกติการ่วมกัน ดังนี้

 • โรงพยาบาลไชยปราการมี มาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คำว่า “มาตรฐาน” หมายถึงการปฏิบัติตามแนวทางของ Hospital Accreditation
 • โรงพยาบาลไชยปราการมีค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values and Concepts) ของการพัฒนาคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพ มากำกับ ในด้านของ

ทิศทางนำ : มี Visionary leadership, System perspectives, Agility

ผู้รับบริการ : มี customer focus, Focus on health, Social responsibility

ผู้ให้บริการ : มี Value on staff, Individual commitment, Teamwork, ethic and Professional standard

การพัฒนา : มี Creativity and Innovation, Management by fact, Continuous process management, focus on result, Evidence-based approach

และการเรียนรู้ : มี Learning, Empowerment

ประยุกต์ใช้วงล้อการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ ( Plan – Do – Study – Act ) โดยมีการเรียนรู้ (S) ดังนี้

 • ๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ๒. อภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion)
 • ๓. สุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • ๔. นำเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือวิพากษ์
 • ๕. เขียนบันทึกความก้าวหน้า (Portfolio) เช่น service profile, CQI story
 • ๖. ใช้ตัวตามรอย (Tracer)
 • ๗. การเยี่ยมสำรวจ/ตรวจสอบภายใน (Audit / Internal survey)
 • ๘. ทบทวนหลังทำกิจกรรม
 • ๙. ติดตามตัวชี้วัด (KPI)
 • ๑๐. ทำกิจกรรมทบทวนคุณภาพ
 • ๑๑. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
 • ๑๒. ทบทวนเวชระเบียน
 • ๑๓. วิจัยประเมินผล

โดยข้อ ๒.๑ – ๒.๓ อิงจากวิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒.๓ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ใฝ่คุณธรรม นำสุขภาพดี เป็นผลลัพธ์จาก แผนยุทธศาสตร์ตามองค์ประกอบหลักสี่อย่างของหลัก Balance Score Card (BSC perspectives – Customer, Learning and growth, Internal process, and financial)
C H A I P R A K A N – อิงจากค่านิยมของหลายหน่วยงานสุขภาพ
C : Customer Service Mind มีหัวใจบริการ อิงจากค่านิยมของ สปสช.

H : Health Model เป็นต้นแบบสุขภาพ ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น อิงจากค่านิยมของ กรมอนามัย

A : Accountability มีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ อิงจากค่านิยมของ สปสช.

I : Internationality พร้อมให้บริการในระดับนานาชาติ อิงจากนโยบายรัฐบาลข้อที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายรัฐบาลที่ 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
P : Public Mind จิตอาสาพร้อมจะสละเวลา แรงกาย และมีสติปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมสุข
ภาวะและความมีสุขภาพดีของประชาชน
อิงจากค่านิยมของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

R : Reliable เชื่อถือได้ กลไกการทำงานขององค์กรที่สุจริต เปิดเผย มีช่องทางและข้อมูลข่าวสารให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อิงจากค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 3. คือโปร่งใส (Transparency) กลไกการทำงานขององค์กรที่สุจริต เปิดเผย มีช่องทางและข้อมูลข่าวสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

A : Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อิงจากค่านิยมของ กรมอนามัย
K : Knowledge ใฝ่รู้ มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
อิงจากค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4. คือใฝ่รู้ (Enthusiasm) มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
A : Affordable ประชาชนมีสุขภาพดี ตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อิงจากวิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
N : Network บริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมและเพิ่มสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย อิงจากวิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และค่านิยมของกรมสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ นำแผนยุทธศาสตร์มาสร้างวัตถุประสงค์ให้สัมฤทธิ์พันธกิจ ตามองค์ประกอบหลักสี่อย่างของหลัก Balance Score Card สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 • มีมาตรฐานของการดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ มีการดูแลภาวะสุขภาพ ตนเอง มีความปลอดภัย และบุคลากรผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

ด้านของผู้รับบริการ (customer) ครอบคลุมมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในมิติ
– IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)

– IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

– IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HPR)

เพื่อให้เกิดมาตรฐานของการดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ มีการดูแลภาวะสุขภาพ ตนเอง มีความปลอดภัย และบุคลากรผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

 • มีมาตรฐานด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากร

ด้านของทรัพยากรบุคคล (Human resource) ครอบคลุมมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในมิติ

– IV-4 ผลด้านทรัพยากรบุคคล (HRR)

เพื่อให้เกิดมาตรฐานของด้านทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากร

 • มีมาตรฐานของกระบวนการภายในองค์กรด้านผลการนำ ด้านระบบงานและบริการที่

สำคัญ ดังนี้

๓.๑ มีมาตรฐานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการทรัพยากร และการประเมินผล

๓.๒ มีมาตรฐานของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้านคลินิก ด้านพัฒนากิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย และด้านเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน

๓.๓ มีมาตรฐานของการพัฒนาระบบบริการ ด้านบริการที่เป็นเลิศ ด้านการตลาดเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ และจิตอาสา

ด้านของกระบวนการภายใน (Internal process) ครอบคลุมมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในมิติ

– IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (PER)

– IV-6 ผลด้านการนำ (LDR)

เพื่อให้เกิดมาตรฐานของกระบวนการภายในองค์กรด้านผลการนำ ด้านระบบงานและบริการที่สำคัญ

๔. มีมาตรฐานด้านการเงิน

ด้านของการเงิน (Financial) ครอบคลุมมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในมิติ

– IV-3 ผลด้านการเงิน (FNR)

เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านการเงิน