ประวัติโรงพยาบาล

ตั้งอยู่ เลขที่ 131 ต.ศรีดงเย็น  อ. ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 50320 เป็นอำเภอหนึ่งที่แยกมาจากอำเภอฝาง

เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอไชยปราการตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอไชยปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปงตำ (Pong Tam) 8 หมู่บ้าน
2. ศรีดงเย็น (Si Dong Yen) 18 หมู่บ้าน
3. แม่ทะลบ (Mae Thalop) 7 หมู่บ้าน
4. หนองบัว (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอไชยปราการประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลไชยปราการ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงตำทั้งตำบล บางส่วนของตำบลศรีดงเย็น และบางส่วนของตำบลหนองบัว
  • เทศบาลตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ทะลบทั้งตำบล