1.ชี้แจงเรื่องข้อร้องเรียน จากการให้บริการทันตกรรม