ชี้แจงข้อร้องเรียน

1.ชี้แจงเรื่องข้อร้องเรียน จากการให้บริการทันตกรรม