งานพัฒนาคุณภาพ (HA)

[vc_row][vc_column][vc_tour style=”tab-style-one”][vc_tab title=”CLINICAL TRACER” tab_id=”1465445839003-9-5″][vc_column_text]

Clinical tracer Anaphylactic shock

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer BA

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical tracer COPD

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer CVA

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer Head injury

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer MI

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical tracer Neonatal jaundice

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer NF

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer PPH

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer Sepsis

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer UGIH

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer ผู้พิการขาขาด

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracer ยาเสพติด

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical tracerAppendicitis

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical tracerBurn

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical-Tracer COC

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical-tracer HIV

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical-tracer TB

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical-tracer ไข้เลือดออก

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical-tracer-DM

[/vc_column_text][vc_column_text]

clinical-tracer-HT

[/vc_column_text][vc_column_text]

Clinical-tracer-LTC

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”CQIหน่วยงานและทีม” tab_id=”1476857155484-10-4″][vc_column_text]

CQI unit01 GS-1การจัดการและธุรการ (การทำผิดวินัย)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-2การจัดการและธุรการ (การจัดทำทะเบียนหนังสือรับงาน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-3การจัดการและธุรการ (แนวทางการเวียนหนังสือ)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-4การจัดการและธุรการ (การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-5การจัดการและธุรการ (การจัดทำใบนำส่งโทรสาร)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-6การจัดการและธุรการ (การลงข้อมูล กพ7)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit01 GS-7การจัดการและธุรการ (แบบฟอร์มรับฝากงาน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit02 FAI-1งานการเงินและบัญชี (เช็คหายระหว่างนำส่ง)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit02 FAI-2งานการเงินและบัญชี (การล้างหนี้เงินยืม)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit02 FAI-3งานการเงินและบัญชี (หลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit02 FAI-4งานการเงินและบัญชี (การนำฝากเงินรายได้ประจำวันครบถ้วนสมบูรณ์)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit03 SP-1งานพัสดุ (บัญชีคู่สัญญาสูญหายระหว่างส่งมอบ)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit04 SP-1งานซ่อมบำรุง (การแก้ปัญหางานซ่อมบำรุงล่าช้า)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit05 DO-1งานยานพาหนะ (การติดตามแผนการใช้รถประจำวัน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit05 DO-2งานยานพาหนะ (อุบัติเหตุของรถขณะปฏิบัติงาน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit05 DO-3งานยานพาหนะ (การนัดแนะสถานที่ไปและเวลานัดหมาย)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit06 LS-1งานภูมิทัศน์ (งานภูมิทัศน์ล่าช้า)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit07 ST-1งานรักษาความปลอดภัย (มาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit07 ST-1งานรักษาความปลอดภัย (มาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit08 Lab-2งานเทคนิกการแพทย์ (การพัฒนาระบบการขอและจ่ายเลือด)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit08 Lab-3งานเทคนิกการแพทย์ (การพัฒนาคุณภาพการรายงานค่าวิกฤต)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit09 X-ray-1งานรังสีวิทยา (ลดปริมาณฟิล์มเสียนอกเวลาราชการ)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit10 Pharm-1งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (การจัดการกับยาชื่อพ้องมองคล้าย)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit11 TTM-1งานแพทย์แผนไทย (การฟื้นฟูมารดาหลังคลอดแผนไทย)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit12 Dent-1งานทันตกรรม ค้างส่ง

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit13 Health-1งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (ANC)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit13 Health-2งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ (HIV,TB)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit14 NHSO-1งานประกันสุขภาพ (ลดขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ คลินิกพิเศษ)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit15 Regist-1งานห้องบัตร (การ SCAN Chart ผู้ป่วยใน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit15 Regist-2 งานห้องบัตร (การ SCAN OPD Card รายวัน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit16 PT-1งานเวชกรรมฟื้นฟู (การลดภาวะแทรกซ้อนจากแผ่นประคบร้อน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit17 OPD-1งานผู้ป่วยนอก (แบบคัดกรองผู้ป่วยเจ็บหน้าอก)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit17 OPD-2งานผู้ป่วยนอก (การลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ย OPD)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit17 OPD-3งานผู้ป่วยนอก (การส่งผู้ป่วยรับบริการงานทันตกรรม)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit18  ER-1งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (การพัฒนาระบบส่งต่อของ ER)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit18 ER-2งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (การคัดกรองของ ER)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit18 ER-3งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (การลดความคลาดเคลื่อนทางยาของ ER)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit19 งานศูนย์เปล (ลดข้อผิดพลาดส่งผู้ป่วยผิดเตียง)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit20 LR-1งานผู้ป่วยคลอด (BA)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit20 LR-2งานผู้ป่วยคลอด (แผลฝีเย็บ)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit20 LR-3งานผู้ป่วยคลอด (ตกเลือดหลังคลอด)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit21 IPD-1งานผู้ป่วยใน (การป้องกัน Phlebitis)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit21 IPD-2งานผู้ป่วยใน (การลดความคลาดเคลื่อนทางยา)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit21 IPD-3งานผู้ป่วยใน (ความปลอดภัยจากการได้รับเลือด)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit22 Supply-1งานจ่ายกลาง (การลดการ re-sterile)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit23 Laundry-1งานซักฟอก (การพัฒนาระบบงานเพื่อลด autoclave ติดมากับผ้า set)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit24 Nutrition-1งานโภชนาการ (การพัฒนาจัดอาหารให้ตรงกับคำสั่งแพทย์)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit24 Nutrition-2งานโภชนาการ (การพัฒนาแนวทางในการจัดทำอาหารทางสายยาง)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit25 NCD-1งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (พัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit26 Mentalhealth-1 งานสุขภาพจิต (การดูแลผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit27 Addict-1 งานยาเสพติด (การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI unit28 Plan-1 งานยุทธศาสตร์ ค้างส่ง

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI01 LED FAR-1 ไม่ต้องส่งOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI02 MSO-1 ไม่ต้องส่งOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI03 NUR-1 การพัฒนาระบบการบันทึกกระบวนการพยาบาลOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI04 PCT-1 ค้างส่ง

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI05 IM-1 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI05 IM-2 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI06 HRD-1 มาตรการทางวินัย

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI07 IC-1 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI08 ENV-1 ระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI09 RM-1 การพัฒนาระบบการส่งรายงานความเสี่ยงOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI09 RM-2 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI10 PTC-1 medication reconciliationOK

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI10 PTC-2 การแพ้ยาซ้ำ

[/vc_column_text][vc_column_text]

CQI11 DHS-1 พัฒนาเครือข่ายติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”HOSPITAL PROFILE” tab_id=”1421902385-2-62″][vc_column_text]

Hospital_profile

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SERVICE PROFILE ทีมสำคัญ” tab_id=”1476857317618-11-10″][vc_column_text]

Service Profile PCT

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile01 LED FAR

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile02 MSO

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile03 NSO

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile04 PCT

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile05 IM

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile06 HRD

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile07 IC

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile08 ENV

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile09 RM

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile10 PTC

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile11 DHS

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SERVICE PROFILE หน่วยงานและทีม” tab_id=”1476857356570-12-5″][vc_column_text]

Service Profile unit01 งานจัดการและธุรการ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit02 งานการเงินและบัญชี

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit03 งานพัสดุ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit04 งานซ่อมบำรุง

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit05 งานยานพาหนะ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit06 งานภูมิทัศน์

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit07 งานรักษาความปลอดภัย

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit08 งานเทคนิคการแพทย์

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit09 งานรังสีวิทยา

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service profile unit10 งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit11 งานแพทย์แผนไทย

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit12 งานทันตกรรม

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit13 งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit14 งานประกันสุขภาพ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit15 งานห้องบัตร

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit16 งานเวชกรรมฟื้นฟู

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit17 งานผู้ป่วยนอก

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit18 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit19 งานศูนย์เปล

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit20 งานผู้ป่วยคลอด

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit21 งานผู้ป่วยใน

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit22 งานจ่ายกลาง

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit23 งานซักฟอก

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit24 งานโภชนาการ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit25 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit26 งานสุขภาพจิต+ยาเสพติด

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit27 งานยาเสพติด อยู่กับสุขภาพจิต

[/vc_column_text][vc_column_text]

Service Profile unit28 งานยุทธ์ศาสตร์ ค้างส่ง

[/vc_column_text][vc_column_text]

รหัสเอกสาร service profile และ cqi

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SAR PART1″ tab_id=”1465445835315-8-10″][vc_column_text]

SAR PART1

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SAR PART2″ tab_id=”1465446127850-10-8″][vc_column_text]

SAR PART2

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SAR PART3″ tab_id=”1465446128649-11-1″][vc_column_text]

SER PART3

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SAR PART4″ tab_id=”1465446130089-12-6″][vc_column_text]

SER PART4

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”SERVICE PROFILE แต่ละฝ่าย” tab_id=”1421902591601-3-8″]
[/vc_tab][vc_tab title=”ทีมงานพัฒนาคุณภาพและบทบาทหน้าที่” tab_id=”1421907729647-4-7″][vc_column_text]

ทีมงานพัฒนาคุณภาพและบทบาทหน้าที่

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”คู่มือ HA” tab_id=”1421908223796-8-1″][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

คู่มือ HA เช่น มาตรฐาน SPA  SPA INACTION

[/vc_column_text][vc_column_text]

ตัวอย่างการเขียน CQI

[/vc_column_text][vc_column_text]คู่มือการเขียน service profile   form38 (3)

แบบฟอร์มการทำ แบบฟอร์มทำservice-profile-หน่วยงาน[/vc_column_text][vc_column_text]

แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรงบันไดขั้นที่ 2

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”แบบฟอร์ม HA” tab_id=”1421908258168-9-9″]
[/vc_tab][/vc_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]