1.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62

2.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2562

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ค.62

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคในรอบเดือน ส.ค.2562 บันทึกข้อความ  ประกาศผู้ชนะ1 ประกาศผู้ชนะ2 ประกาศผู้ชนะ3 ประกาศผู้ชนะ4

5.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ส.ค.2562 ประกาศ ใบสั่งซื้อ1 ใบสั่งซื้อ2 ใบสั่งซื้อ3 ใบสั้่งซื้อ4

6.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ย.2562

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ย.62

8.ข้อมูล่ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ- สั่งจ้าง ชุดที่ 1ใบสั่งซื้อ- สั่งจ้าง ชุดที่ 2ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 3ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 4ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง ชุดที่ 5 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือน พ.ย 2562 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือน พ.ย ชุดที่ 1 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ย ชุดที่ 2 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ยชุดที่ 3 ใบสั่งซื้อ-จ้าง เดือนพ.ย ชุดที่ 4

9.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน ธันวาคม 62

10.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน มกราคม 63

11.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 63

12.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน เมษายน 63

13.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน พฤษภาคม 63

14.ข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เดือน มิถุนานย 63