1.ขออนุญาตแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62