1.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62

2.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2562

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ค.62

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคในรอบเดือน ส.ค.2562 บันทึกข้อความ  ประกาศผู้ชนะ1 ประกาศผู้ชนะ2 ประกาศผู้ชนะ3 ประกาศผู้ชนะ4

5.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ส.ค.2562 ประกาศ ใบสั่งซื้อ1 ใบสั่งซื้อ2 ใบสั่งซื้อ3 ใบสั้่งซื้อ4

6.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างในรอบเดือน ก.ย.2562

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในรอบเดือน ก.ย.62