หน้าแรก


<?php echo do_shortcode(‘[metaslider id=”6789″]’); ?>

ผู้ป่วยที่มี Line สามารถสแกน QR Code เพื่อขอ Authentication 

ยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลไชยปราการ

►ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียด   แบบ บก06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รายละเอียดคลิก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  

     1.แบบก่อสร้างห้องน้ำ   ปร.4  ปร.5ก่อสร้างห้องน้ำ

     2.แบบต่อเติมหลังคา  ปร.4 ปร.5 ต่อเติมหลังคา

     3.แบบปรับปรุงต่อเติมอาคาร   ปร.4 ปร.5 ต่อเติมอาคาร

     4.แบบปรับปรุงห้องทันตกรรม  ปร.4 ปร.5ปรับปรุงห้องทันตกรรม

     5.แบบปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน   ปร.4 ปร.5 ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน

►ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด (18-3-65)คุณลักษณะ 1.เสปคxray-เคลื่อนที่  2.เสปคautocpr    3.สเปคxray-ดิจิตอล  4.เสปคติดตามการทำงานหัวใจ-เล็ก

►ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด  คุณลักษณะ 1.เสปคxray-เคลื่อนที่  2.เสปคautocpr    3.สเปคxray-ดิจิตอล  4.เสปคติดตามการทำงานหัวใจ-เล็ก

► ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด   และ คุณลักษณะ

► ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา รถพยาบาล(ตู้) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (รถพยาบาล) ครั้งที่ 2 รายละเอียด

►คุณลักษณะเฉพาะฯ รถพยาบาล รายละเอียด

►ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล ฯ(ครั้งที่ 2)  รายละเอียด

►ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาล ฯ  รายละเอียด

►ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกดราคาจัดซื้อครุภัณฑฺยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล ฯ) รายละเอียด

►ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฯ (รถตู้) งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา ฯ รายละเอียด

►ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฯ งบโควิด รายละเอียด

►เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ไชยปราการ รายละเอียด

►ปะกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์นานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้)ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด

►เชิญร่วมเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.รายละเอียด  2.ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

►ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบค่าเสื่องระดับหน่วยบริการ 70 %) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรญ์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน 1.รายละเอียดประกาศ   2. เสปคเครื่องเอกซเรย์

► ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฯ  รายละเอียด


 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา คลิ๊ก
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้คลิ๊ก
►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา คลิ๊ก
►ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 31/3/65คลิก
► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 29/3/65 คลิก
► ประกาศพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา รายละเอียด
► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า รายละเอียด
►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  รายละเอียด► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 

คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม