หน้าแรก

<?php echo do_shortcode(‘[metaslider id=”6789″]’); ?>

กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ประชุมเร่งรัดดำเนินการกลุ่มเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการรักษา

 

การออกตรวจ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. โรงพยาบาลไชยปราการ

 

 

 

 

► ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯด้วย รายละเอียด

►รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

► ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการเรื่องมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  รายละเอียด

รายละเอียดตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  part1   part2  part3

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

นโยบายโรงพยาบาลดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางแพศในการทำงาน part1   part2  part3

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ 

คู่มือป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม